Algemene voorwaarden

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 55569226

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verzoeken, offertes en overeenkomsten waarbij Roetman en Van Gulik Financieel Adviseurs, diensten welke verband houden met de uitoefening van het hypotheek- en assurantiebemiddelingsbedrijf verleent aan een cliënt.
2. De dienstverlening van Roetman en Van Gulik Financieel Adviseurs is gericht op het geven van advies, bemiddeling en informatie over hypothecaire dienstverlening en de daarmee verwante producten, en verzekeringen aan cliënt. De dienstverlening van Roetman en Van Gulik Financieel Adviseurs richt zich uitdrukkelijk niet op het geven van beleggingsadvies.
3. Cliënt zal Roetman en Van Gulik Financieel Adviseurs tijdig alle voor een behoorlijke dienstverlening nuttige en noodzakelijke gegevens en informatie verschaffen en daartoe alle medewerking verlenen. De dienstverlening door Roetman en Van Gulik Financieel Adviseurs vindt in belangrijke mate plaats op basis van informatie welke de cliënt dient te verschaffen. Cliënt erkent dan ook dat de dienstverlening door Roetman en Van Gulik Financieel Adviseurs vertraging kan ondervinden, indien de door cliënt verschafte informatie niet volledig of deugdelijk is.
4. Indien de door cliënt verschafte informatie niet deugdelijk of niet volledig is, is Roetman en Van Gulik Financieel Adviseurs gerechtigd de dienstverlening op te schorten. Roetman en Van Gulik Financieel Adviseurs is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van door of namens de cliënt foutief of
onvolledig verstrekte informatie.
5. Cliënt is gehouden de verwerking door Roetman en Van Gulik Financieel Adviseurs van de door hem verschafte informatie te controleren. Indien Roetman en Van Gulik Financieel Adviseurs hierbij een voor cliënt kenbare vergissing maakt, dan is cliënt op straffe van verval van zijn rechten gehouden Roetman en Van Gulik Financieel Adviseurs onverwijld daarvan in kennis te stellen nadat hij de vergissing heeft ontdekt of had kunnen ontdekken.
6. De aansprakelijkheid van Roetman en Van Gulik Financieel Adviseurs is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarop de door Roetman en Van Gulik Financieel Adviseurs afgesloten verzekering (beroeps- of aansprakelijkheidsverzekering) dekking geeft en dat aan Roetman en Van Gulik Financieel Adviseurs wordt uitbetaald.
7. De aansprakelijkheid van Roetman en Van Gulik Financieel Adviseurs voor indirecte schade – daaronder begrepen iedere gevolgschade en gederfde winst – is uitgesloten. Evenmin is Roetman en Van Gulik Financieel Adviseurs aansprakelijk voor resultaten welke worden behaald op beleggingen in verband met
een door cliënt gekozen hypothecair product.
8. Roetman en Van Gulik Financieel Adviseurs is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Roetman en Van Gulik Financieel Adviseurs voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat cliënt bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.
9. Een vordering van cliënt op Roetman en Van Gulik Financieel Adviseurs in verband met schade vervalt één jaar na de veroorzaking van de schade.
10. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Almelo